Kiến nghị của VCCI và DN về Dự thảo luật lao động sửa đổi có hợp lý?

[img]1565723342124_8626597366.jpg[/img]
[cap]Công nhân may tại một doanh nghiệp ở Hà Nội hôm 24/5/2019.[/cap]

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 6 Hiệp hội doanh nghiệp vừa đưa ra kiến nghị 5 vấn đề trong Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi. Những kiến nghị này có thỏa đáng cho cả doanh nghiệp và người lao động?

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/recommendations-on-the-draft-revised-labor-law-are-reasonable-08132019140605.html?vnf=rss

Please login to comment!
0 Comments Sort by